Home > Privacy statement

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT WELKOM KRAAMZORG B.V.

1.                 Inleiding 

1.1. Dit privacy statement beschrijft de manier waarop Welkom Kraamzorg B.V. (KvK 51088614) omgaat op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.2. Welkom respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegeven alleen in overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

1.3. Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites, apps en andere diensten. Dit statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website.

2.                 Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u bepaalde gegevens achter. Welkom Kraamzorg verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Welkom Kraamzorg verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien dit noodzakelijk is voor de aanmelding van kraamzorg of communicatie met ons.

3.                 Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Welkom Kraamzorg aanbiedt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • (a) Voor- en achternaam
 • (b) adresgegevens
 • (c) telefoonnummer
 • (d) e-mailadres
 • (e) functie/beroep (in geval van sollicitaties)
 • (f) geboortedatum
 • (g) geslacht
 • (h) bankrekeningnummer
 • (i) technische gegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-

adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

 • (j) gegevens noodzakelijk voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor en leveren van kraamzorg, waaronder BSN, de betrokken eerste- of tweedelijns verloskundige, zwangerschaps- gegevens en de uitgerekende datum van het kind.

4.                 Doeleinden

Welkom Kraamzorg mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien er relevante grondslagen voor zijn:

voor andere, dan onder 4. genoemde, doeleinden worden gebruikt

 

Wij verwerken de onder 3. genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 • (a) om het voor u mogelijk te maken gebruik te maken van diensten van Welkom Kraamzorg (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om de uitvoering van de overeenkomst uit te voeren);
 • (b) facturatie te verzorgen en betalingen te administreren;
 • (c) evaluatie van zorgverlening;
 • (d) uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 • (e) om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van Welkom Kraamzorg.

 

5.                 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Welkom Kraamzorg worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Deze (sub)verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Welkom Kraamzorg en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. Deze (sub)verwerkers zien wij als derde partijen.

5.2. Welkom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend met de volgende grondslagen:

 • (a) de uitvoering van onze overeenkomst met u
 • (b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • (c) expliciete ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.
 • (d) naleving van Meldcode Kindermishandeling (vitaal belang).

Onder derden worden niet verstaan de partijen binnen de keten (huisarts, gyneacoloog, eerste, of tweedelijns verloskundige, verpleegkundige, kinderarts) degene die namens en/of in opdracht van Welkom Kraamzorg betrokken zijn bij levering van de zorg of evaluatie van geleverde diensten.

5.3. Indien Welkom Kraamzorg uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere, dan onder 4. genoemde, doeleinden worden gebruikt, tenzij wij van u van te voren uw expliciete toestemming hebben verkregen. Alle verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersregister, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden met uitzondering van wettelijke bewaartermijnen. Aan een derde partij worden daarnaast ook strikte eisen gesteld ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dit wordt vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met deze partijen.

 

6.                 Beveiliging en bewaring

6.1. Welkom Kraamzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te beperken en/of tegen te gaan. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via fg@welkomkraamzorg.nl

6.2 De medewerkers van Welkom Kraamzorg die u tijdens uw zwangerschap en in de kraamtijd spreekt houden uw benodigde gegevens bij in een zorgplan. De medewerkers zijn tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’).  Wel is het zo dat het voor collega’s nodig kan zijn om in uw dossier te kijken, maar dit gebeurt alleen wanneer het een bijdrage levert aan goede zorg.

 

6.3. Welkom Kraamzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij uw gegevens (of gedeelten daarvan) langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

7.                 Cookies en profilering

7.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Welkom Kraamzorg bezoekt.  Op de website van Welkom Kraamzorg worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan eenvoudiger door de betreffende website worden genavigeerd.

7.2. Daarnaast zal Welkom Kraamzorg gebruik maken van analytische en marketing cookies om het gebruik van onze website(s) te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics, waarbij uw gegevens geanonimiseerd zijn. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

8.                 Websites van derden en social media

8.1. De website van Welkom Kraamzorg bevat verwijzingen naar andere websites, zoals hyperlinks. Welkom Kraamzorg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

8.2. De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Pinterest. Indien u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van desbetreffende social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met uw gegevens omgaan.

                                    

9.                 Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Welkom Kraamzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@welkomkraamzorg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

10.               Klachten

Welkom Kraamzorg hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywetgeving, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

11.               Contact met Welkom

Als u naar aanleiding van dit statement contact met Welkom Kraamzorg wilt opnemen, dan kan met onze functionaris van gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Mail: fg@welkomkraamzorg.nl

Post: Aldetiendstraat 23, 5402 ZC Uden

Telefonisch: 0413-284854

 

 

 


Wij helpen je graag met een warm welkom.

Onze pluspunten

Lees verder

Welkom baby's!

Lees verder

Samenwerkingen

Lees verder

Onze cursussen

Lees verder

Onze extra’s

Lees verder

Aanmelden

Lees verder

Werken bij

Lees verder